Statut

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie "Drengowie znad Górnej Odry" i działa na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

 

Art. 2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej "Drengowie".

 

Art. 3. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem woj. śląskiego, a jego siedzibą jest miasto Racibórz.

 

Art. 4. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

Art. 5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

Art. 6. Celem stowarzyszenia jest:

1. Integracja osób i instytucji zainteresowanych historią w szczególności średniowiecza oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

2. Działanie na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

3. Upowszechnianie kultury, sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji w szczególności działań związanych z rekonstrukcją historyczną.

4. Niesienie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

5. Ochrona środowiska naturalnego.

6. Promocja miasta i powiatu raciborskiego.

7. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w szczególności sportów obrony, strzeleckich i walki.

8. Wyrabianie i utrwalanie w społeczeństwie umiejętności i nawyków ważnych z punktu widzenia porządku i bezpieczeństwa publicznego.

9. Rozwijanie i propagowanie współpracy międzynarodowej, a w szczególności współpracy trans granicznej pomiędzy Polską a Republiką Czeską.

10.Wyrównywanie szans w dostępie do kapitału społecznego i edukacyjnego.

 

Art. 7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1. Regularne spotkania członków stowarzyszenia.

2. Organizowanie imprez cyklicznych lub okolicznościowych o charakterze historycznym, w szczególności Raciborskiego Festiwalu Średniowiecznego.

3. Organizowanie koncertów, przedstawień, wernisaży, wystaw, pokazów, happeningów, akcji, prelekcji, wykładów, sympozjów, konferencji, seminariów, odczytów, zebrań dyskusyjnych, spotkań, zjazdów, wieczorków, protestów, warsztatów, szkoleń, kursów i innych form współpracy realizujących cele Stowarzyszenia.

4. Wydawanie materiałów popularyzujących działalność stowarzyszenia.

5. Organizowanie działalności w celu podnoszenia sprawności fizycznej oraz wiedzy i umiejętności z zakresu historii, antropologii, kulturoznawstwa oraz nauk pochodnych.

6. Stwarzanie warunków do uprawiania działalności rzemieślniczej, artystycznej, kolekcjonerskiej i wystawienniczej zgodnej z zakresem działalności stowarzyszenia.

7. Wykonywanie zadań z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego.

8. Prowadzenie współpracy z organizacjami stawiającymi sobie podobne cele.

9. Opracowywanie programów i realizacja projektów w zakresie kultury i edukacji.

10. Promowanie celów Stowarzyszenia, zwłaszcza w środkach masowego przekazu.

11. Aktywizowanie i animowanie społeczności i środowisk.

12. Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, m.in. poprzez wymiany i wyjazdy zagraniczne.

 

Art. 7A.Działalnością odpłatną Stowarzyszenia w zakresie pożytku publicznego jest:

1) 47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona

na straganach i targowiskach.

2) 58.11.Z – Wydawanie książek.

3) 58.13.Z – Wydawanie gazet.

4) 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków.

5) 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza.

6) 63.12.Z - Działalność portali internetowych.

7) 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja.

8) 74.20.Z – Działalność fotograficzna.

9) 74.30.Z – Działalność związana z tłumaczeniami.

10) 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki.

11) 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

12) 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej.

13) 85.59.A – Nauka języków obcych.

14) 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

15) 85.60. Z – Działalność wspomagająca edukację.

16) 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych.

17) 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych.

18) 90.03.Z – Artystyczna i literacka działalność twórcza.

19) 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

20) 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

 

 

Art.7B. Działalnością nieodpłatną Stowarzyszenia w zakresie pożytku publicznego jest:

1) 47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona

na straganach i targowiskach.

2) 58.11.Z – Wydawanie książek.

3) 58.13.Z – Wydawanie gazet.

4) 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków.

5) 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza.

6) 63.12.Z - Działalność portali internetowych.

7) 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja.

8) 74.20.Z – Działalność fotograficzna.

9) 74.30.Z – Działalność związana z tłumaczeniami.

10) 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki.

11) 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

12) 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej.

13) 85.59.A – Nauka języków obcych.

14) 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

15) 85.60. Z – Działalność wspomagająca edukację.

16) 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych.

17) 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych.

18) 90.03.Z – Artystyczna i literacka działalność twórcza.

19) 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

20) 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Art. 8. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

Art. 9. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych.

 

Art. 10. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

 

ROZDZIAŁ 3

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

 

Art. 11. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

 

Art. 12. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia, zwanym dalej "Drengiem" może być każda osoba fizyczna, która:

1) Zgłosiła deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia,

2) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

3) Akceptuje cele Stowarzyszenia i pragnie przyczynić się do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia,

4) Przedstawi pozytywną opinię członka stowarzyszenia, zwanego dalej Opiekunem,

5) Odbyła dwuletni (w szczególnych przypadkach roczny) staż szkoleniowy prowadzany pod okiem Opiekuna.

 

Art. 13. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, bądź osoba prawna, która:

1) Regularnie wspiera działalność Stowarzyszenia w zadeklarowanej przez siebie w formie,

2) Udziela regularnej pomocy finansowej, rzeczowej lub merytorycznej w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

3) Zgłosiła deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia.

 

Art. 14. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, która cieszy się nieposzlakowaną opinią i wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

 

Art. 15. Przyjęcie członków odbywa się na Walnym Zgromadzeniu. O przyjęciu członków decyduje Zarząd na wniosek połowy członków Stowarzyszenia.

 

Art. 16. Drengowie mają prawo:

1) Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

2) Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

3) Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

4) Zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

 

Art. 17. Drengowie mają obowiązek:

1) Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

2) Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

3) Regularnego opłacania składek,

4) Posiadania ekwipunku i wiedzy historycznej zgodnych z obecnym stanem nauki,

5) Godnego reprezentowania Stowarzyszenia i jego symboli oraz dbania o jego dobre imię.

 

Art. 18. Członkowie wspierający i honorowi mają obowiązek:

1) Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

2) Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

3) Godnego reprezentowania Stowarzyszenia i jego symboli oraz dbania o jego dobre imię.

 

Art. 19. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

 

Art. 20. Członkostwo zwyczajne i wspierające ustaje na skutek:

1) Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,

2) Wykluczenia na mocy uchwały Zarządu:

- z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich,

- z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,

- ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.

3) Od uchwał o skreśleniu i wykluczeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

4) Utraty praw publicznych.

5) Śmierci.

 

ROZDZIAŁ 4

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

Art. 21. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zgromadzenie zwane dalej „Thingiem”.

2) Zarząd zwany dalej „Radą Starszyzny”.

3) Komisja Rewizyjna zwana dalej "Logrettą".

 

Art. 22. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Thing w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

Art. 23. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

Art. 24. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

 

Art. 25. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Thing, zwoływany co najmniej raz w roku.

O terminie, miejscu i porządku dziennym Thingu zawiadamia Rada Starszyzny najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem jego rozpoczęcia.

 

Art. 26. Do kompetencji Thingu należy:

1) Podejmowanie uchwał dotyczących programu działalności Stowarzyszenia.

2) Rozpatrywanie wniosków i przyjmowanie na wniosek Logretty rocznych sprawozdań finansowych.

3) Wybór członków organów Stowarzyszenia.

4) Powoływanie komisji problemowych.

5) Uchwalanie zmian statutu.

6) Uchwalanie na wniosek Logretty absolutorium dla Rady Starszyzny.

7) Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu stowarzyszenia.

 

Art. 27. Do kompetencji Rady Starszyzny należy:

1) Kierowanie działalnością Stowarzyszenia.

2) Zwoływanie Thingu.

3) Powoływanie Opiekunów.

4) Uchwalanie procedur i regulaminów.

5) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

6) Wykonywanie Uchwał Thingu oraz przyjętego programu działania.

7) Realizowanie budżetu, sprawozdawczość finansowa i merytoryczna.

8) Rozpatrywanie i realizowanie wniosków zgłaszanych przez Logrettę i Drengów.

9) Decydowanie o stosowaniu nagród i pochwał.

10) Nadawanie godności członka wspierającego i honorowego Stowarzyszenia.

11) Dysponowanie funduszami oraz majątkiem Stowarzyszenia.

12) Decydowanie o zatrudnieniu i ustalaniu wynagrodzeń pracownikom Stowarzyszenia.

13) Decydowanie o wszelkich innych sprawach Stowarzyszenia, a niezastrzeżonych dla innych organów Stowarzyszenia.

14) Ustalanie wysokości składek członkowskich.

15) Przyjmowanie nowych Drengów zgodnie z art.15.

 

Art. 28. Do kompetencji Logretty należy:

1) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2) ocena pracy Rady Starszyzny, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

3) składanie sprawozdań na Thingu wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Rady Starszyzny,

4) wnioskowanie do Thingu o udzielanie absolutorium zarządowi,

5) wnioskowanie o odwołanie Rady Starszyzny lub poszczególnych członków Rady Starszyznyw razie jego bezczynności,

6) wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Thingu.

 

Art 29. Rada Starszyzny składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie prezesa stowarzyszenia prowadzącego spotkania Rady Starszyzny oraz dwóch wiceprezesów stowarzyszenia.

 

Art 30. Logretta składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie przewodniczącego prowadzącego zebrania Logretty.

 

Art. 31. Thing jest ważny przy obecności co najmniej połowy Drengów. Zebrania Rady Starszyzny i Logretty są ważne przy obecności wszystkich członków tych organów.

 

Art. 32. Uchwały Władz Stowarzyszenia zapadają zwyczajną większością głosów w głosowaniu jawnym.

 

Art. 33. Nie jest dozwolone łączenie funkcji we Władzach Stowarzyszenia.

 

Art. 34. Zebrania Rady Starszyzny i Logretty mogą się odbywać za pomocą elektronicznych środków komunikacji.

 

ROZDZIAŁ 5

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 

Art. 35. Stowarzyszenie posiada majątek ruchomy i nieruchomy.

 

Art. 37. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1) Składki członkowskie,

2) Darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,

3) Dotacje, subwencje, udziały, lokaty,

4) Dochody z własnej działalności.

 

Art. 38. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Art. 39. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Rada Starszyzny.

 

Art. 40. Oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym oświadczenie w zakresie praw i obowiązków majątkowych składa prezes stowarzyszenia lub wiceprezes stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ 6

PRZEPISY KOŃCOWE

 

Art. 41. Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Thing większością dwóch trzecich głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

Art. 42. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Thing większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

Art. 43. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Thing określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 

Art. 44. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.