Dlaczego Drengowie?

Drengr - (młody) mężczyzna; wojownik; towarzysz

Pomocne może się okazać zrozumienie językowego kontekstu tego rzeczownika. Nie ma pewności, czy słowo drængʀ jest nazwą rangi, czy po prostu wyrazem szacunku. Marius Kristensen i Birgit Sawyer twierdzą, że drængʀ to słowo, które oznacza młodego wojownika lub członka grupy orszaku (towarzysza podróży). Sawyer wskazuje również, że drængiaʀ zazwyczaj używane było przez rodziców lub braci, sugerując że byli to młodzi mężczyźni. Jednakże, Erik Brate pisze, że drængʀ może odnosić się do mężczyzn w różnym wieku, zarówno w pozostających w związku małżeńskim lub nie. Judith Jesch zauważa, że termin ten może być stosowany przez autorów inskrypcji na oznaczenie ich samych. Czasem było ono używane jako synonim słowa "wojownik", jak również rzeczownik ten był stosowany jako pochwała (zwykle młodych) ludzi, często wraz z przymiotnikiem gōðr (dobry). Nie ma dowodów w materiale runicznym, w którym słowo drængʀ oznaczałby rangę lub przynależność do zorganizowanej grupy wojowników.

Drængʀ pojawia się również w jednym ze skryptów jako imię.


Oryginalny tekst wraz z bibliografią można znaleźć na stronie: http://runicdictionary.nottingham.ac.uk/fullentry.php?elem=80